Uutisarkisto

Omistajanvaihdoksen vaikutus maalämpöinvestointeihin

Laica-projektissa selvitettiin, missä vaiheessa kotitaloasukkaat sijoittavat uusiin energiaremontteihin. Kysymyksenämme oli se, ovatko energiaremontteihin ryhtyjät pitkäaikaisia asukkaita vai taloon juuri muuttaneita “muuttoremonttia” tekeviä kotitalouksia.

Tarkastelimme vanhoihin kiinteistöihin (ei-uudisrakkenuksiin) tehtyjä maalämpöpumppuinvestointeja suhteessa siihen, kuinka kauan kiinteistön omistusoikeus oli jatkunut investoinnin tehneellä henkilöllä.

Kokosimme tiedot Vantaan kunnassa myönnetyistä porareikäluvista vuosina 2011-2014. Lisäksi selvitimme kiinteistörekisteristä kiinteistön omistajanvaihdoksen ajankohdan. Useamman kuin yhden porausluvan tontteja käsiteltiin yhtenä maalämpöpumppuinvestointina. Tämä johti yhteensä 177 kohteen otokseen.

Investoinnit sijoittuivat omistajanvaihdoksen ajankonkohtaan nähden alla olevan kuvaajan mukaisesti.

share of new gshp

Kuvaaja 1. Maalämpöpumppuinvestointien ajankohta suuhteessa kiinteistön omistajanvaihdokseen.

 Kuvaajasta käy ilmi, että ensimmäisen vuoden aikana omistajavaihdoksesta esiintyy selvä piikki maalämpöinvestoinneissa. Tämä tukee hypoteesia siitä, että uusiutuvan energian energiaremontteihin ryhdytään usein muuton yhteydessä.

4-6 vuotta omistajanvaihdoksen jälkeen investointeja on tehty suhteellisen vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että maalämmön yleinen hyväksyttävyys oli vielä alhainen näinä vuosina, ja usea talonomistaja päätyi vesikiertoiseen sähkölämmitykseen maalämmön sijasta.

Sittemmin maalämpöinvestointien yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on noussut, ja luottamus maalämpöön on vakiintunut omakotilataloasukkaiden keskuudessa.

Lisätietoja: Tutkija Heli Nissilä, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu (etunimi.sukunimi@aalto.fi), puh. 050-4370078

LAICA-hankkeen satoa: Väitös uusiutuvan energian pientuotannosta

Kuluttajista on tullut energiamarkkinoilla energian yhteistuottajia

isbn9789526058672Passiiviset energian kuluttajat ovat muuttuneet energiamarkkinoilla aktiivisiksi energian yhteistuottajiksi. Muutoksen taustalla ovat energian pientuotantoteknologiat, jotka muuttavat kotitalouksien roolia energiajärjestelmässä. Uusiutuvan energian pientuotantoteknologioiden, kuten lämpöpumppujen, aurinkosähköpaneelien ja -lämpökeräimien, käyttö yleistyy kotitalouksissa.

DI Jouni K. Juntunen on tutkinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään väitöskirjassa energian tuottaja-kuluttajien ja pientuotantoteknologioiden välistä vuorovaikutusta sekä järjestelmien ympärille rakentuneita uudenlaisia yhteistyömuotoja.

– Luottamus uusiin pientuotantoteknologioihin kasvaa vähitellen ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan luottamuksen vahvistuessa. Uudet pientuotantoteknologiat tulevat usein lisälähteiksi vanhojen rinnalle, ja yhden uusiutuvan energiantuotantoteknologian käyttö johtaa helposti muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon, Jouni K. Juntunen kertoo.

Uudenlaisia energiayhteisöjä internetin keskusteluryhmien pohjalta

Jouni K. Juntusen tutkimus valottaa lisäksi uudenlaisten energiayhteisöjen syntymistä käyttäjätukea tarjoavien internetin keskusteluryhmien pohjalta. Yhteisöt tukevat pientuotantoteknologian käyttöönottoa ja päivittäistä käyttöä sekä käyttäjien innovatiivisia projekteja.

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin 192 keksintöä tai muutosta, jotka joko paransivat pientuotantoteknologian järjestelmien tuottavuutta, sopivuutta, käytettävyyttä tai huollettavuutta tai alensivat niiden kustannuksia. Osa käyttäjien tekemistä keksinnöistä on edennyt kaupallisiksi tuotteiksi. Esimerkki tällaisesta on pellettipoltinratkaisu, joka voidaan helposti ja kustannustehokkaasti asentaa olemassa oleviin öljykattiloihin, mikä edistää kotitalouksissa siirtymistä öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan.

– Energiapoliittisten säännösten avulla tulisi tukea järjestelmien riippuvuussuhteiden avaamista ja sellaisten järjestelmien käyttöä, jotka hyödyntävät useita uusiutuvia energialähteitä. Energiajärjestelmien valmistajille tämä tarkoittaa modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden merkityksen kasvamista energian pientuotantoteknologioiden kehittämisessä, Jouni K. Juntunen selvittää.

Väitöstilaisuus

DI Jouni K. Juntusen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja Prosuming Energy – User Innovation and New Energy Communities in Renewable Micro-Generation (Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa) tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 17.10.2014 klo 12 (Chydenia-rakennus, Stora-Enso-sali H-324).

Vastaväittäjänä toimii professori Harald Rohracher, Linköping University, ja kustoksena professori Sampsa Hyysalo.

Median ilmaiskappaleita voi tiedustella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnästä, viestinta-biz@aalto.fi tai p. 050 566 5673

Väitöskirjan elektronisen versio ladattavissa Aalto yliopiston sivuilta.